Skip to content

“Deinstytucjonalizacja usług społecznych – dobre praktyki” – Konferencja

Spis treści

Sylwester Dąbrowski, Wicewojewoda Mazowiecki, wziął udział w konferencji “Deinstytucjonalizacja usług społecznych – dobre praktyki”, zorganizowanej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

W spotkaniu wzięli udział m.in. dyrektorzy Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Domów Pomocy Społecznej, Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej oraz przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego.

“Musimy stworzyć takie systemy, jakie chcielibyśmy, aby były stosowane wobec nas, gdy jesteśmy w potrzebie. Stąd przejście od tzw. opieki zbiorowej do opieki indywidualnej, która jest bardziej skierowana do konkretnej osoby w potrzebie” – powiedział Sylwester Dąbrowski.

Wydarzenie odbyło się w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie 9 lutego 2019 r.

Deinstytucjonalizacja to proces przechodzenia od opieki instytucjonalnej do środowiskowej, zwłaszcza w przypadku osób niepełnosprawnych lub z zaburzeniami psychicznymi. Opiera się ona na założeniu, że osoby przebywające w instytucjach będą sobie lepiej radziły, jeśli będą miały zapewnioną opiekę we własnym domu lub w środowisku pozainstytucjonalnym.

Obszary, których dotyczy deinstytucjonalizacja, to: osoby starsze, osoby w kryzysie bezdomności, osoby z zaburzeniami psychicznymi, dorosłe osoby niepełnosprawne, rodziny, w których dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej.

Główne kierunki działań to: rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej, upowszechnianie i rozwój placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów pomocy, ośrodków wsparcia z miejscami całodobowymi, koordynacja usług na poziomie gminy (np. CUS), pomoc indywidualna dla osób niepełnosprawnych.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu pozakonkursowego Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Podczas konferencji zaprezentowano założenia deinstytucjonalizacji, projekt oraz regulamin konkursu grantowego.

W wydarzeniu wzięli również udział: Justyna Pawlak, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Bogumiła Dertkowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego: Anna Olszewska i Kinga Jura, przedstawicielki Fundacji Flexi Mind oraz przedstawicielka Koła PSONI Jarosławiec. Wszyscy byli bardzo zainteresowani ideą stworzenia przedsiębiorstwa społecznego, które udzielałoby wsparcia osobom żyjącym z problemami psychicznymi w znalezieniu pracy i usamodzielnieniu się.

Goście byli szczególnie zainteresowani tym, jak wykorzystać media społecznościowe do promocji projektu, jakie wsparcie jest dostępne dla osób, które chcą założyć własną firmę oraz jak pozyskiwać fundusze na takie inicjatywy.