Skip to content

Jak wygląda kontrola Państwowej Inspekcji Pracy?

Spis treści

Każdy przedsiębiorca musi liczyć się z kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy. Aby dobrze przygotować się do kontroli i wychwycić ewentualne nadużycia, które mogą się zdarzyć w jej trakcie, warto zapoznać się z Państwowa Inspekcja Pracy porady prawne.

W celu ustalenia, czy firma przestrzega przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów dotyczących legalnego zatrudnienia, przeprowadzana jest kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy dotyczy:

-pracodawców -przedsiębiorców niebędących pracodawcami, na rzecz których czynności wynikające ze stosunku pracy wykonują osoby fizyczne,

-przedsiębiorstwa jednoosobowe.

Kontrola przestrzegania Kodeksu Pracy bez uprzedzenia jest kluczową cechą działań kontrolnych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy. Kontrole odbywają się o każdej porze dnia i nocy, a inspektor Państwowej Inspekcji Pracy zgłasza się do przedsiębiorcy tylko wtedy, gdy nie może to mieć wpływu na wynik kontroli. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy odbywa się w siedzibie przedsiębiorstwa oraz w każdym innym miejscu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza lub przechowywana jest dokumentacja finansowa i kadrowa.

Przebieg i wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy mogą być utrwalane za pomocą urządzeń technicznych służących do rejestracji obrazu lub dźwięku.

Prawo pozwala nam wydać postanowienie o utajnieniu okoliczności uzyskania informacji wrażliwych – ma to na celu ochronę tożsamości i danych osobowych pracowników narażonych na przykre konsekwencje. Każdy pracodawca może złożyć zażalenie na to postanowienie w ciągu trzech dni od jego doręczenia. Zażalenie jest następnie rozpatrywane przez okręgowego inspektora pracy, a postępowanie odbywa się przy drzwiach zamkniętych, bez udziału skarżącego.

Gdy kontrola wykaże nieprawidłowości, inspektor ma prawo wydać wystąpienie. Jest to polecenie usunięcia przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości. Pismo zawiera wnioski pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy oraz ich podstawę prawną. Przedstawiciel kontrolowanej firmy musi w ciągu 30 dni od otrzymania tego pisma powiadomić właściwy organ PIP o terminie i sposobie realizacji wniosków inspektora.